คู่มือฉบับย่อ KidBright32i

ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล 

และบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (Inex)