ลิงก์โปรแกรม Kid-Bright และปลั๊กอินต่างๆ

1. โหลด kid bright IDE ได้ที่ลิ้ง https://www.kid-bright.org/kidbright/downloads/ แล้วเลือกเวอร์ชันที่ระบบรองรับ แตกไฟล์ แล้วติดตั้ง KidBright-Installer.exe

2. โหลด Driver USB บอร์ด https://www.kid-bright.org/kidbright/download/2290/ แตกไฟล์แล้วติดตั้ง 

3. การติดตั้งปลั๊กอิน ให้เปิดโปรแกรม kid bright IDE แล้วเลือกที่เมนู Plugins > Install Plugins เลือกไฟล์ zip ปลั๊กอินต่าง ๆ เข้ามาดังนี้

         - iAC ใช้ติดต่อกับตัวตรวจจับความเร่งกับสนามแม่เหล็ก >> https://store.kidbright.info/plugin/34/iAC

         - iPORT ใช้ติดต่อกับขาอินพุตแบบอะนาล๊อก >> https://store.kidbright.info/plugin/39/iPORT

         - Dot Display ใช้แสดงผลรูปแบบ LED 16x8 จุด >> https://www.kid-bright.org/kidbright/download/2240/

         - iLED4 ใช้เชื่อมต่อกับบอร์ดแสดงผล 4 หลัก >> https://store.kidbright.info/plugin/36/iLED4

         - iTerminal ใช้แสดงผลตัวเลข 4 หลักบนส่วนแสดงผล LED 16x8 จุด >> https://store.kidbright.info/plugin/41

         - DHT11-22 ใช้ติดต่อกับตัวตรวจจับความชื้นสัมพัทธ์และความชื้นในอากาศ >> https://store.kidbright.info/plugin/23

         - BH1750 ใช้ติดต่อกับตัวตรวจวัดความส่องสว่าง >> https://store.kidbright.info/plugin/25

         - BMP280 ใช้ติดต่อกับมินิบอร์ดตรวจวัดค่าความดันบรรยากาศและอุณภูมิ >> https://store.kidbright.info/download/75/bmp280_v2.1.zip

         - iRGBLED ใช้ติดต่อกับบอร์ด LED 3 สี >> https://store.kidbright.info/plugin/37

         - Blynk ใช้ติดต่อกับแอปบลิ้ง >> https://store.kidbright.info/plugin/35

         - IR Remote ใช้ติดต่อกับรีโมตคอนโทรล  >> https://store.kidbright.info/plugin/30

4. โปรแกรมสำหรับกู้คืนเฟิรมแวร์ https://inex.co.th/store/software/KidBright_Tool.exe


ผู้เรียบเรียง: อาจารย์ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Sunday, 1 August 2021, 5:03PM