แคมป์ สตอรี่ โค้ดดิ้ง (Camp Story Coding)

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

Number of replies: 1

การอบรมออนไลน์ "การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" และ "ทักษะโค้ดดิ้ง เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูจังหวัดสุรินทร์


โรงเรือนอัจฉริยะ  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

นางสาวสุนันทา เชื่อมทอง

นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์

นางสาวอัจฉริยา นุราฤทธิ์

นางอณานิการ์ เมธากุลนิธิพงศ์

นางอัจฉราวดี บุญแสน

โรงเรือนอัจฉริยะ

โรงเรือนอัจฉริยะ

โรงเรือนอัจฉริยะ


โรงเรือนอัจฉริยะ

โรงเรือนอัจฉริยะ

โรงเรือนอัจฉริยะ

โรงเรือนอัจฉริยะ

โรงเรือนอัจฉริยะ

โรงเรือนอัจฉริยะ

โรงเรือนอัจฉริยะ